Нийслэлийн Засаг даргаас хүүхдэд ээлтэй сургууль өргөмжлөлт, хувийн хэвшлийн тэргүүний сургууль, топ сургууль өргөмжлөлт. ГАЛАКСИ Сургууль

Нийслэлийн Засаг даргаас...

Дэлгэрэнгүй...
Нийслэл, дүүргийн тэргүүний цэцэрлэг, сургалтын шилдэг арга зүйтэй Нийслэлийн тэргүүний цэцэрлэг, 2011 оны топ цэцэрлэг өргөмжлөлт. “Эрдмийн цацраг” цэцэрлэг
Нийслэлийн Засаг даргын шилдэг хөрөнгө оруулалттай зуслан, Нийслэлийн шилдэг зуслан өргөмжлөлт “ГАЛАКСИ” зуслан. ГАЛАКСИ Зуслан.